Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Client & Partner Business Development, s.r.o.

Legionárska 14
911 01 Trenčín

IČO: 36 330 612 
IČ DPH: SK2021755164


eshop@databazysk.sk

Pracovná doba: 8.00 - 16.00 (pondelok - piatok)

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Client &Partner BD, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Client & Partner BD, s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: eshop@databazysk.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. 

UPOZORNENIE1

Produkt je určený VÝHRADNE pre internú potrebu kupujúceho, v prípade ďalšieho predaja, prenájmu alebo bezplatného poskytnutia produktu dochádza k PORUŠENIU kúpnej zmluvy so záväzkom úhrady doplatku ceny na komerčné využitie produktu pre tretiu stranu.

UPOZORNENIE2

Na základe legislatívy GDPR nemôžeme poskytovať kontaktné údaje fyzických osôb a živnostníkov. 

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy doRUČENIA TOVARU:

 
A) OSOBNÝ ODBER 
Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne počas pracovnej doby (po-pia 8.00 - 16.30), mimo túto dobu po dohode.

 

B) ODBER ELEKTRONICKOU FORMOU

Tovar (dátový súbor) je možné dodať elektronickou formou
a) zaslať mailom na adresu objednávateľa (s následným zaslaním šifrovacieho kľúča na otvorenie súboru v ďaľšom maile alebo sms)
b) uložením na FTP server dodávateľa v prípade väčšieho objemu dát (so zaslaním šifrovacieho kľúča na otvorenie súboru mailom alebo sms)

 

C) ODOSLANIE TOVARU KURIÉROM / SLOVENSKOU POŠTOU

Cena za prepravu (na dátovom nosiči) sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.
 

4) Záruka A GARANCIA VRÁTENIA PEŇAzÍ

Garantujeme vrátenie peňazí za nefunkčné telefónne čísla a nedoručiteľné poštové a mailové adresy v plnej výške nákupnej ceny daného konkrétneho záznamu (ako alikvótny podiel z celkovej ceny databázy).

Za nedoručiteľnú mailovú adresu považujeme výpis z mailového servera o nedoručiteľnosti z dôvodu neexistencie adresy, nie nedoručiteľnosť z technických dôvodov (plná schránka, ochrana firewallom, ..).

Za nesprávne telefónne číslo považujeme informáciu s hlasovou alebo elektronickou hláškou o neexistencii čísla alebo preukazateľnu informáciu o chybnom alebo nesprávnom čísle.

Za nedoručiteľnú zásielku sa považuje vrátenie zásielky Slovenskou poštou (alebo kuriérskou službou) označená ako Nedoručiteľná zásielka.

Garancia platí 30 kalendárnych dní od doručenia, resp. prevzatia tovaru.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

V prípade poskytnutia produktu tretej strane (predajom, prenájmom alebo bezplatným poskytnutím) sa kupujúci zaväzuje doplatiť 500% pôvodnej ceny produktu s cieľom získania práva na komerčné využitie produktu.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

- na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
- na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu  alebo zastaraniu,
- na dodávku audio a video nahrávok, dátových súborov a  počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal alebo súbor otvorí pomocou hesla a použije.

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých dodávok. Poštovné a dopravné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

Platba prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte daňový doklad list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

Osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.

On-line platba (platobná karta, resp. bankový prevod) - pri výbere tejto možnosti bude elektronicky vygenerovaný platobný nástroj (podľa typu platby), po úhrade obdržíte mailom daňový doklad, následne expedujeme tovar objednaným spôsobom.

 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

 

11) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané /zaslané na posúdenie ihneď po zistení vady, musia byť dodané s náležitými dokladmi a popisom vady, prípadne označeným miestom vady.

 

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena, resp. jej alikvótna časť K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

12) ZDROJ DÁT PRE DATABÁZY

Všetky dáta z uvedených databáz sú čerpané z ORSR, ZRSR, Obchodného Vestníka, Registra UZ a ďalších verejne dostupných zdrojov. Za korektnosť a správnosť dát zodpovedá daný podnikateľský subjekt, eshop Databazy SK využíva výlučne elektronický zber dát z uvedených zdrojov bez možnosti ich korekcie.

 

 

UPOZORNENIE

Kúpou databázy (resp. kontaktných mailových adries) nezískavate automaticky právo na kontaktovanie dotyčných subjektov elektronickou komunikáciou, nakoľko bude oprávnene považovaná za SPAM aktivitu.

Podľa súčasnej legislatívy musíte od relevantnej osoby získať súhlas (v písomnom dokumente alebo v hlasovej nahrávke), aby vaša elektronická komunikácia bola považovanú za korektnú, etickú a neodporujúcu zákonu.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše DATABÁZY SK

Obchodné podmienky sú platné od 1. marca 2015 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.