GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOVI. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Client & Partner Business Development, s.r.o.so sídlom Kukučínova 7587, 911 00 Trenčín, IČO 36 330 612 (ďalej jen: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa – Kukučínova 7587, 911 01 Trenčín

Email – office@client-partner.sk

Telefón 032 6583201

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/-a alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš súhlas so spracovávaním pre účely poskytovania priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 2. Účelospracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke môžu byť vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • zasielanie newslettrov a realizáciu ďalších marketingových aktivít.

 3. Zstrany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmyslčl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/-a svoj súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, keď sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí tejto doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcoviosobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služby / realizácii platby na základe zmluvy alebo objednávky, 

 • zaisťujúce služby prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

 • zaisťujúce marketingové služby.

 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysldať osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcoviosobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb cloudových služieb. 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedziť spracovanie podľa čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu, uvedený v čl. III týchto podmienok.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na ÚOOÚ v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašprávo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne v prípade objednávky súkromnej osoby.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenie

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste znalý podmienok ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.